With the Kondo family from album 2010-08 Nagoya


DescriptionWith the Kondo family
Tagsdavid sunao kondo kento kondo masami kondo facebook frasergo-web nagoya uta kondo koh kondo
DateAug. 24, 2010, 3:02 a.m.
CameraPanasonic DMC-LS1