This definitely is Nagoya. Good. from album 2010-08 Nagoya


DescriptionThis definitely is Nagoya. Good.
Tagsfacebook frasergo-web nagoya
DateAug. 21, 2010, 7:23 a.m.
CameraPanasonic DMC-LS1